REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ DOT. ZAMÓWIEŃ I ZAKUPU WZORCOWEJ DOKUMENTACJI RODO (dalej „Regulamin”)

§ 1 Podmioty i postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb zawierania Umów sprzedaży z Kupującym na odległość za pośrednictwem strony www.rodokontrola.pl, dotyczące zakupu i posługiwania się wzorcową dokumentacją oraz usług świadczonych przez Damian Dziuba Consulting z siedzibą w (62-002) Złotnikach, przy ulicy Pawłowickiej 2/14; posiadający numer NIP: 894 282 08 36 oraz numer REGON: 302446038; będącym administratorem danych osobowych w rozumieniu RODO – zwany dalej Sprzedawcą.

2. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

 1. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, zasady zawierania Umów sprzedaży, których przedmiotem są określone produkt cyfrowe
 2. Procedurę reklamacyjną oraz procedurę odstąpienia od Umowy sprzedaży

3. Kupujący to użytkownik strony, osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub osoba prawna dokonującą zakupu dowolnego produktu (wzorcowej dokumentacji) lub usługi za pośrednictwem strony rodokontrola.pl

4. Obowiązkiem każdego Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Akceptując Regulamin Kupujący wyraża zgodę na wszystkie jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

5. Akceptacja Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną jest niezbędna do realizacji zamówienia.

6. Kupujący może składać zamówienia siedem dni w tygodniu i dwadzieścia cztery godziny na dobę.

7. Ceny Produktów cyfrowych i usług podane są w złotych polskich.

8. Informacje o Produktach podane są na stronach internetowych rodokontrola.pl, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

9. W ramach korzystania ze strony rodokontrola.pl zabrania się dostarczania informacji o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności do:

 • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w szczególności w ramach formularzy znajdujących się na stronie zamówienia produktów i usług;
 • nie rozsyłanie i nie umieszczane w ramach strony rodokontrola.pl niezamówionej informacji handlowej;
 • korzystania ze strony rodokontrola.pl w sposób zgodny z Regulaminem oraz przepisami prawa;
 • korzystanie ze strony rodokontrola.pl w sposób niezakłócający jej funkcjonowania;
 • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych na stronach internetowych rodokontrola.pl wyłącznie w celu osobistego użytku.

10. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.

11. Kupujący może składać zamówienie bez zakładania konta. Składając zamówienie Kupujący powinien zaakceptować Regulamin oraz checbox’y dotyczące zapoznania się z warunkami umowy.

12. W przypadku pytań dotyczących złożonego zamówienia prosimy o kontakt: rodokontrola@rodokontrola.pl

§ 2 Wymagania techniczne

1. Kupujący może korzystać z udostępnionych funkcji strony internetowej rodokontrola.pl w sposób zgodny z Regulaminem i obowiązującymi przepisami oraz w sposób niezakłócający funkcjonowanie strony internetowej oraz innych Kupujących.

2. Do skorzystania ze strony internetowej rodokontrola.pl, w tym przeglądania produktów i usług oraz składania zamówień na produkty cyfrowe i usługi potrzebne są:

 • dostęp do Internetu;
 • odpowiednio skonfigurowana przeglądarka internetowa obsługująca pliki typu cookies –np. Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome;
 • aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail

3. Warunkiem skorzystania z wzorów dokumentów jest:

 • w przypadku, gdy są one udostępniane w formie plików elektronicznych w formacie .doc; .xls lub .pdf – posiadanie programu obsługującego takie pliki;
 • umiejętność korzystania z tych programów

4. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za wypadki wynikające z niedostosowania się Kupującego do przedstawionych powyżej wymagań technicznych koniecznych do współpracy z systemem teleinformatycznym, z którego korzysta.

5. Sprzedawca zapewnia środki techniczne służące zapobieganiu pozyskiwania, modyfikacji lub zniekształcenia danych osobowych i informacji przez Kupujących oraz przez nieuprawnione osoby trzecie.

§ 3 Prawa autorskie

1. Sprzedający informuje Kupującego, że Produkty, które Kupujący może kupić za pośrednictwem strony rodokontrola.pl stanowią utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., do których prawa przysługują Sprzedającemu.

2. Sprzedający informuje niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie tekstów lub Produktów przez Kupującego bez zgody Sprzedającego stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedającemu i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną. Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Sprzedającemu, będącą następstwem udostępniana, odsprzedawania, publikowania w celach komercyjnych, jakiegokolwiek zakupionego dokumentu bez zgody Sprzedającego.

3. Zakup Produktu nie daje Kupującemu żadnych autorskich praw majątkowych ani osobistych do Produktu. Kupujący może korzystać z niego wyłącznie dla własnych potrzeb, w ramach prowadzonej przez Kupującego działalności gospodarczej. Zgodnie z powyższym Kupujący nie jest upoważniony do wprowadzania do obrotu treści, których twórcą jest Sprzedający.

§ 4 Przedmiot zakupu

1. Przedmiotem zakupu (produkt) jest pakiet przykładowej dokumentacji związanej z wdrożeniem odpowiednich polityk i procedur z zakresu ochrony danych osobowych, na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO

2. Sprzedający zastrzega, iż zapisy w poszczególnych dokumentach są zapisami przykładowymi, zaś Kupujący powinien samodzielnie dokonać analizy procesów i zjawisk wynikających z RODO w swojej organizacji, oraz opisać je odpowiednio, np. na podstawie przykładowej dokumentacji będącej przedmiotem sprzedaży. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nieodpowiednio uzupełnioną dokumentację, będącą przedmiotem zakupu przez Kupującego.

3. Opis przedmiotu zakupu:

3.1. Pakiet nr 1: Odpowiedni dla działalności gospodarczych, które nie zatrudniają pracowników, nie przetwarzają danych osobowych pozyskiwanych ze strony www Kupującego, oferujących usługi lub produkty dla klientów indywidualnych, np. dla warsztatu samochodowego, salonu fryzjerskiego, doradcy kredytowego, itp. Cena: 400 PLN netto (492 PLN brutto), w cenie 30 minut bezpłatnej konsultacji telefonicznej z ekspertem w terminie do 14 dni od dnia zakupu. Konieczna rezerwacja terminu konsultacji przez formularz na stronie: www.rodokontrola.pl/kontakt (kalendarz). Data i godzina zostanie potwierdzona przez Sprzedającego. Zakres dokumentacji: www.rodokontrola.pl/pakiet-nr-1

3.2. Pakiet nr 2 Dla działalności gospodarczych i spółek: zatrudniających pracowników, bez sklepu internetowego, zbierających dane osobowe na stronie www Kupującego, nie prowadzące monitoringu w siedzibie firmy, np. dla firm produkcyjnych, usługowych. Cena: 800 PLN (984 PLN brutto) w cenie 45 minut bezpłatnej konsultacji telefonicznej z ekspertem w terminie do 14 dni od dnia zakupu. Konieczna rezerwacja terminu konsultacji przez formularz na stronie: www.rodokontrola.pl/kontakt (kalendarz). Data i godzina zostanie potwierdzona przez Sprzedającego. Zakres dokumentacji: www.rodokontrola.pl/pakiet-nr-2

3.3. Pakiet nr 3 dedykowany dla małych i średnich firm, zatrudniających powyżej 20 osób, prowadzących działania marketingowe online, prowadzących monitoring, korzystających z usług firm zewnętrznych lub powiązanych kapitałowo z innymi spółkami np. agencji pracy, posiadających pozapłacowe dodatki, np. oferujących kartę sport, opiekę medyczną, mających GPS w samochodach służbowych. Cena 1550 PLN (1906,5 PLN brutto) w cenie 3X30 minut bezpłatnej konsultacji telefonicznej z ekspertem w terminie do 14 dni od dnia zakupu. Konieczna rezerwacja terminu konsultacji przez formularz na stronie: www.rodokontrola.pl/kontakt (kalendarz). Data i godzina zostanie potwierdzona przez Sprzedającego. Zakres dokumentacji: www.rodokontrola.pl/pakiet-nr-3

3.4. Pakiety sektorowe przeznaczone dla poszczególnych branż i grup zawodowych (szczegółowy wykaz dokumentów zawarty został przy opisie danego pakietu, np. dla biur rachunkowych, firm świadczących usługi doradcze – coachingowe, agencji pracy tymczasowej i innych). Ich zakresy dostępne są na stronie www.rodokontrola.pl/dokumentacja

§ 5 Składanie i realizacja zamówień

1. Zakupu może dokonać wyłącznie Kupujący, który posiada miejsce zamieszkania lub miejsce siedziby na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Kupujący może dokonać zakupu produktu lub usługi poprzez jego wybór z poziomu odpowiedniej podstrony rodokontrola.pl. Kupujący może dokonać wyboru pośród różnych wariantów Przedmiotu zakupu w różnych cenach (o ile taka możliwość jest wyraźnie wskazana w opisie przedmiotu zakupu).

3. Po dokonaniu wyboru Produktu, celem dokonania zakupu Kupujący powinien podejmować kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na podstronach rodokontrola.pl. Kupujący powinien w pierwszej kolejności kliknąć w przycisk „Dodaj do koszyka” pokazany wraz z ceną produktu, w wyniku czego wybrany Produkt zostanie dodany do koszyka zakupowego. Następnie, może dokonać dalszych zakupów lub kliknąć w przycisk „Zamówienie” i sfinalizować zakup na kolejnej stronie.

4. Celem złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Kupującego w formularzach następujących danych:

 • Nazwy firmy oraz danych do faktury,
 • adresu e-mail,
 • adresu e-mail, na który mają zostać wysłane dokumenty (opcjonalnie)
 • akceptacja Regulaminu poprzez zaznaczenia okienka oznaczonego, jako „Przeczytałem/am i akceptuje regulamin”. Akceptacja jest niezbędna do dokonania i sfinalizowania Zamówienia.
 • wyrażenie zgody, poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa (okienka) na dostarczenie mu treści cyfrowych objętych zamówieniem przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, a tym samym, potwierdzenie, że jest świadomy, że w ten sposób traci prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży,
 • wyrażenie zgody na realizację zamówienia przez rodokontrola.pl poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”, który wskazuje na konieczność zapłaty za zamówienie.

5. W procesie składania Zamówienia Kupujący obowiązany jest także dokonać wyboru co do formy płatności za zamówione produkty, z obecnie dostępnych na stronie rodokontrola.pl.

6. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę” – Kupujący ma możliwość modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych oraz danych w zakresie wybranych przez siebie Przedmiotów zamówienia, jak również co do formy płatności.

7. Kupujący dokonując kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę”, ma świadomość iż zawarcie umowy związane jest z obowiązkiem uiszczenia należnej Sprzedającemu zapłaty.

8. Wysłanie przez Kupującego Zamówienia stanowi oświadczenie woli Kupującego zawarcia ze Sprzedającym Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.

9. Kupujący zostaje przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez dostawcę TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań; gdzie wybiera bank, z którego rachunku bankowego dokonuje płatności za wybrany produkt. Kupujący może też zapłacić kartą płatniczą, jeśli taka opcja jest dostępna lub przelewem bankowym.

10. Fakt dokonania zakupu potwierdzony jest e-mailem wysłanym na adres mailowy podany przez Kupującego w formularzu Zamówienia, zawierający ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

11. Po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Sprzedającego, wysyłana jest w ciągu 24 h wiadomość e-mail, w której znajdują się załączniki zawierające zakupiony Produkt.

12. Faktura VAT w wersji elektronicznej wystawiana jest przez Sprzedającego do każdego zamówienia i przesyłana w terminie do 7 dni roboczych od dnia zaksięgowania środków na koncie Sprzedającego na podstawie danych podanych przez Kupującego.

13. Istnieje możliwość zakupu dodatkowej dokumentacji z innego pakietu Produktów w terminie 10 dni roboczych od daty zakupu produktu, w cenie stanowiącej różnicę pomiędzy przedmiotem zamówienia a pakietem wyższym.

14. Umowę sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości, o której mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem.

15. Przedmiot zakupu stanowi treść cyfrową w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

16. Do prawidłowego korzystania z Produktu wystarczające jest spełnienie wymagań zawartych w sekcji „Wymagania techniczne” niniejszego Regulaminu.

17. W przypadku, gdy Kupujący nie jest w stanie uruchomić pliku obejmującego zakupiony produkt, proszony jest o kontakt ze Sprzedającym pod adresem rodokontrola@rodokontrola.pl.

18. Jeśli charakter przedmiotu zamówienia tego wymaga Kupujący otrzymuje go w wersji pdf oraz edytowalnej z możliwością dostosowania do własnych potrzeb osobistych.

19. W ramach umowy zawartej zgodnie z postanowieniami Regulaminu, Sprzedający dostarcza Kupującemu jedynie treść cyfrową w postaci zakupionego przez Kupującego Produktu. Sprzedający nie świadczy na rzecz Kupującego jakiejkolwiek pomocy przy z korzystaniu z materiału, a w szczególności nie udziela Kupującemu jakiejkolwiek pomocy prawnej w tym zakresie, chyba, że jest to wyraźnie zaznaczone w opisie Przedmiotu zakupu. Kupujący może zapewnić sobie pomoc Sprzedającego w ramach odrębnej umowy ze Sprzedającym i na warunkach ustalonych indywidualnie ze Sprzedającym.

§ 6 Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Za pośrednictwem strony internetowej rodokontrola.pl, Sprzedający świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.

2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedającego jest umożliwienie Kupującemu zawarcia umowy (zakupu produktu cyfrowego, produktu lub usługi) ze Sprzedającym. Usługa ta świadczona jest nieodpłatnie, ale zawierana za pośrednictwem strony rodokontrola.pl umowa ma już charakter odpłatny.

3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazania danych w związku z korzystaniem ze strony internetowej rodokontrola.pl, Sprzedający stosuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

4. Sprzedający podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania strony internetowej rodokontrola.pl. Kupujący powinien poinformować Sprzedającego o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu strony rodokontrola.pl.

§ 7 Reklamacje

1. Sprzedający odpowiada wobec Kupującego, będącego konsumentem w rozumieniu art. 221Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Produktów zakupionych przez Kupującego, a także stosownie do przepisów Ustawy o prawach konsumenta.

2. Sprzedający ma obowiązek dostarczyć Produkt wolny od wad.

3. Wszelkie reklamacje dotyczące zakupionego Produktu lub samego procesu zakupowego, lub też reklamacje związane z funkcjonowaniem strony internetowej rodokontrola.pl, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: rodokontrola@rodokontrola.pl

4. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Kupującego (imię i nazwisko/ nazwa firmy, adres do korespondencji), przedmiot reklamacji (np. rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem strony internetowej rodokontrola.pl) oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedający wezwie Kupującego do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.

5. Sprzedający ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Kupującego o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

6. Sprzedający będzie przetwarzał dane osobowe Kupującego w celu rozpatrzenia reklamacji.

§ 8 Odstąpienie od umowy

1. Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.

2. Kupujący otrzyma dostęp do Produktów po upływie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

4. Kupujący otrzyma dostęp do Produktów cyfrowych przed upływem 14 dni od zawarcia Umowy pod warunkiem, że Kupujący:
uprzednio wyrazi zgodę na udostępnienie przez stronę internetową rodokontrola.pl Produktów cyfrowych przed upływem 14 dni od zawarcia Umowy, oraz
złoży oświadczenie, iż został poinformowany, iż w sytuacji gdy otworzy dostęp do Produktów cyfrowych utraci prawo do odstąpienia od Umowy.

5. Jeżeli Kupujący przystąpi do odtwarzania Produktów cyfrowych przed upływem 14 dni od zawarcia Umowy na zasadach opisanych w ust. 4, Kupujący utraci prawo do odstąpienia od Umowy. W takim wypadku Umowę uważa się za zrealizowaną, Sprzedający natomiast zatrzyma wpłaconą przez Kupującego kwotę tytułem należnego mu wynagrodzenia.

§ 9 Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Kupującego jest Sprzedający, zwany dalej Administratorem.

2. Administrator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (tzw. RODO), a także zgodnie z zasadami zawartymi w Polityce prywatności Sprzedającego.

3. Dane osobowe Kupującego przekazane przy składaniu zamówienia do przetwarzania przez Administratora w celu realizacji złożonego Zamówienia (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Kupujący w każdej chwili ma możliwość wglądu, poprawiania, sprostowania oraz usuwania swoich danych osobowych, a także skorzystania z pozostałych praw, które szczegółowo zostały opisane w Polityce prywatności Sprzedającego.

4. Podanie danych osobowych przy składaniu Zamówienia jest konieczne w celu zawarcia umowy sprzedaży. Przetwarzanie danych osobowych będzie odbywać się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, dla realizacji umowy oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ciążącym na Sprzedającym prawie archiwizowania dokumentacji (faktury VAT), przez okres nie krótszy niż 5 lat na podstawie obowiązujących przepisów ustawy o rachunkowości.

5. W celu realizacji zamówienia Kupującego Administrator udostępnia dane Kupującego dostawcy usługi bramki płatności, tj. TPAY.COM – Krajowy Integrator Płatności spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań. Zakres udostępnionych danych może obejmować w szczególności: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, numeru zamówienia oraz opisu i kwoty płatności.

6. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji Zamówień przez Sprzedającego zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: https://www.rodokontrola.pl/polityka-prywatnosci/

§ 10 Postanowienia końcowe

1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów prezentowanych na stronach internetowych rodokontrola.pl, wycofywania oraz wprowadzania nowych produktów, przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian.

2. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku wewnętrznego Kupującego, na zasadach udzielonej licencji dla 1 podmiotu. Jakiekolwiek udostępnianie, powielanie lub rozpowszechnianie bez zgody sprzedającego oznacza złamanie niniejszego Regulaminu i jest zagrożone karą umowną w wysokości 5000 zł za każde naruszenie, co nie wyklucza odpowiedzialności Kupującego za spowodowanie szkody w trybie art. 471 kodeksu cywilnego.

3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z niewłaściwego uzupełnienia dokumentacji przez Kupującego.

4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany i aktualizacji niniejszego regulaminu, m.in.: ze względu na prowadzone akcje promocyjne sprzedawanych produktów.

5. Kupujący zobowiązany jest do zapłacenia kwoty brutto zawierającej 23% podatku VAT W przypadku zapłaty kwoty netto Sprzedający zastrzega sobie prawo niewysłania dokumentacji do chwili uregulowania należnego podatku VAT 23%

6. Bezpłatna konsultacja ze specjalistą ds. ochrony danych osobowych jest dostępna w terminie do 14 dni od daty zakupienia produktu (o ile wynika to wyraźnie z opisu przedmiotu zamówienia) , po wcześniejszym umówieniu i potwierdzeniu rozmowy na podstawie rejestracji dokonanej za pośrednictwem kalendarza zamieszczonego na stronie: https://www.rodokontrola.pl/kontakt/

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta, czy ustawy o ochronie danych osobowych i Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

8. Regulamin obowiązuje od dnia 21 lutego 2019 roku