Pakiet nr 3

1.550,00  netto (1.906,50  brutto)

ponad 80 dokumentów, ponad 200 stron
Dedykowany dla małych i średnich firm, które w szczególności: zatrudniają powyżej 20 osób / prowadzą działania marketingowe i sprzedażowe / prowadząc monitoring w firmie / są powiązane kapitałowo z innymi spółkami / korzystają z usług firm zewnętrznych / posiadają pozapłacowe systemy motywacyjne, np. oferujących kartę sport, opiekę medyczną, mających GPS w samochodach służbowych. Pakiet szczególnie przydatny dla podmiotów stosujących pseudonimizację, współpracujących z inspektorem ochrony danych osobowych.
W cenie 3x 30 minut bezpłatnej konsultacji telefonicznej z ekspertem oraz materiały szkoleniowe dla pracowników wraz z testem sprawdzającym.
Zawiera: politykę ochrony danych osobowych, jakościową procedurę szacowania ryzyka
Kategoria:

Niniejszy zbiór dokumentów jest właściwy dla podmiotów prywatnych, które:

 • Zatrudniają powyżej 20 pracowników lub zleceniobiorców,
 • Oferują dodatkowe świadczenia pozapłacowe pracownikom,
 • Korzystają z usług innych firm lub sami świadczą usługi dla innych podmiotów (podwykonawcy),
 • Prowadzą stronę internetową,
 • Przesyłają oferty handlowe i/lub marketingowe poprzez Newsletter,
 • Udostępniają dane innym podmiotom,
 • Prowadzą monitoring (firmy i/lub pracowników),
 • Są powiązane z innymi podmiotami (wpsóładminsitracja)

Lecz:

 • nie są podmiotami administracji publicznej

Zawartość pakietu nr 3:

 • Polityka Ochrony Danych Osobowych
 • Analiza zasadności wyznaczania Inspektora Ochrony Danych
 • Dokument wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych
 • Dowód niezależności inspektora ochrony danych
 • Procedura szacowania ryzyka
 • Dokumentacja potwierdzająca wdrożenie technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa z ich spisem
 • Procedura postępowania z ryzykiem
 • Procedura prowadzenia oceny skutków dla ochrony danych (DPIA)
 • Dokument uzasadniający niewykonanie oceny skutków dla ochrony danych
 • Procedura archiwizacji oraz usuwania dokumentów zawierających dane osobowe
 • Procedura logowania do systemów IT oraz korzystania ze służbowej poczty elektronicznej
 • Procedura wykonywania i odtwarzania kopii zapasowych
 • Procedura konserwacji i serwisowania urządzeń
 • Procedura postępowania z zewnętrznymi nośnikami informacji
 • Procedura użytkowania telefonów służbowych
 • Procedura użytkowania komputerów przenośnych
 • Procedura ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem
 • Procedura nadawania haseł
 • Polityka prywatności na www
 • Polityka cookies
 • Klauzula informacyjna do formularza kontaktowego
 • Wzór obowiązku informacyjnego dla newsletter’a
 • Klauzula informacyjna dla Klientów
 • Klauzula informacyjna oraz zgoda na przetwarzanie danych – do ogłoszenia o pracę
 • Klauzula informacyjna dla osób składających aplikację poza procesem rekrutacji
 • Klauzula informacyjna dla pracowników
 • Klauzula informacyjna dla współpracowników
 • Klauzula informacyjna w konkursach
 • Klauzula informacyjna dla monitoringu terenu firmy
 • Klauzula informacyjna dla monitoringu w celu kontroli procesów produkcyjnych i zachowania tajemnicy
 • Informacyjna o monitoringu w miejscu pracy (dla pracowników)
 • Klauzula informacyjna dla nagrań głosowych
 • Umowa o współadministracji
 • Procedura prowadzenia i aktualizowania rejestrów czynności przetwarzania oraz kategorii czynności przetwarzania
 • Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych – wzór
 • Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych – procesy windykacyjne
 • Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych – procesy logistyczne
 • Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych – procesy handlowo – marketingowe na przykładzie przesyłania Newsletter’a
 • Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych – procesy kadrowe, na przykładzie rekrutacji
 • Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych – procesy kadrowe, na przykładzie administracji kadrowej
 • Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych – procesy księgowe, na przykładzie dokumentacji księgowej
 • Rejestr kategorii czynności przetwarzania – wzór
 • Procedura prowadzenia rejestru umów powierzenia
 • Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
 • Procedura postępowania w przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych oraz prowadzenia rejestru naruszeń
 • Procedura udostępniania danych osobowych i prowadzenia ich rejestru
 • Procedura wydawania upoważnień i poleceń przetwarzania danych oraz ich rejestracji
 • Polecenie i upoważnienie do przetwarzania danych osobowych – wzór
 • Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych dla Zleceniobiorcy
 • Dokument uchylenia upoważnienia i polecenia do przetwarzania danych osobowych
 • Procedura nadawania uprawnień do odwrócenia pseudonimizacji
 • Umocowanie prawne dla personelu sprzątającego dostępu do stref przetwarzania danych osobowych
 • Karta obiegowa
 • Zgoda na przetwarzanie wizerunku pracownika
 • Procedura dostępu do nagrań systemu monitoringu
 • Procedura użytkowania telefonów służbowych
 • Procedura realizacji praw podmiotów danych
 • Rejestr żądań podmiotów danych
 • Potwierdzenie usunięcia danych osobowych w związku z wycofaniem zgody na ich przetwarzanie
 • Wzór odpowiedzi na wniosek o dostęp do danych oraz przekazanie ich kopii
 • Wzór odpowiedzi na wniosek o przekazanie danych osobowych innemu administratorowi
 • Wniosek o usuniecie danych osobowych
 • Dokument potwierdzający realizację wniosku o usunięcia danych przez Administratora
 • Informacja o usunięciu danych osobowych skierowana do odbiorców którym Administrator udostępnił dane osobowe
 • Dokument uzasadniający niezrealizowanie wniosku o usunięcie danych przez Administratora
 • Dokument umożliwiający realizację prawa do sprostowania danych
 • Dokument potwierdzający realizację prawa do sprostowania danych
 • Informacja o sprostowaniu danych osobowych skierowana do odbiorców, którym Administrator udostępnił dane osobowe
 • Dokument umożliwiający realizację prawa żądania ograniczenia przetwarzania
 • Dokument potwierdzający realizację prawa żądania ograniczenia przetwarzania
 • Informacja dot. uchylenia /zamiaru uchylenia ograniczenia przetwarzania danych
 • Informacja o ograniczeniu przetwarzania skierowana do odbiorców, którym Administrator udostępnił dane osobowe
 • Wzór zawiadomienia o przedłużeniu terminu na rozpatrzenie żądania
 • Dokument zawiadomienia osoby, której dane dotyczą o naruszeniu ochrony danych osobowych
 • Dokument uzasadniający dlaczego nie zawiadomiono osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych
 • Dowód wywiązania się z obowiązku domyślnej ochrony danych oraz uwzględnienia ochrony danych w fazie projektowania
 • Zasady wspierające ochronę danych osobowych
  • Zasada „czystego biurka”
  • Zasada „czystej tablicy”
  • Zasada „czystego ekranu”
  • Zasada „czystych drukarek”
  • Zasada „czystego kosza”
  • Zasada „odpowiedzialności za zasoby”
  • Zasada „zamkniętego pomieszczenia”
 • Polityka kluczy
 • Umowa powierzenia danych osobowych przy współadministracji oraz w przypadku transgranicznego przetwarzania
 • 10 podstawowych zasad codziennej pracy z danymi osobowymi
 • Szkolenie dla pracowników
 • Test określający poziom wiedzy ze szkolenia RODO