RODOexpert Suport

Oferujemy możliwość skorzystania z dedykowanego Państwu wsparcia w zakresie ochrony danych osobowych w sektorze prywatnym w najkorzystniejszych na rynku cenach:

Cena i usługa39,00 PLN (netto miesięcznie)99,00 PLN (netto miesięcznie)249 PLN (netto miesięcznie)
Odpowiedź na pytania dotyczące ochrony danych osobowych zadane drogą e-mail1 problem miesięczniedo 3 problemów miesięczniedo 5 problemów miesięcznie
Telefoniczne porady i wyjaśnienia w zakresie RODODo 30 minut miesięcznieDo 45 minutDo 90 minut
Aktualizacja dokumentacji zakupionej na stronie: https://www.rodokontrola.pl/dokumentacja-rodo/XW cenieW cenie
Uzupełniająca dokumentacja RODO, na wypadek nowych wytycznych organu nadzorczegoXXW cenie
Zniżka do 10% na nasze publikacjeXXW cenie
Cena za jeden dzień audytu wdrożenia RODO na podstawie dokumentów zakupionych na https://www.rodokontrola.pl/dokumentacja-rodo/ Nie zawiera kosztów dojazdu i ewentualnego noclegu.XX1500 PLN+VAT/dzień
1200 PLN+VAT/dzień
Cena za jeden dzień szkolenia wewnętrznego w siedzibie zamawiającego. Nie zawiera kosztów dojazdu i ewentualnego noclegu XX1800 PLN+VAT/dzień
1200 PLN+VAT/dzień
RAZEM BRUTTO:47,97 PLN/m-c121,77 PLN/m-c306,27 PLN/m-c
Przy zakupie dokumentacji od RODOexpert i dokonaniu zapłaty za 10 miesięcy abonamentu otrzymują Państwo pomoc w okresie 12 miesięcy zgodnie z wybraną opcją abonamentu.
2 miesiące wsparcia GRATIS!!!
TANIEJ O 95,94 PLNTANIEJ o 243,5 PLNTANIEJ o 612 ,54 PLN
GRATIS otrzymują Państwo publikację RODO w HR naszego autorstwa

Regulamin usług abonamentowych

§ 1.
[Definicje]

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie sklepu internetowego oznaczają:

 1. Usługobiorca – Damian Dziuba Consulting z siedzibą w (62-002) Złotnikach przy ul. Pawłowickiej 2/14 posiadający numer statystyczny REGON:302446038 oraz numer identyfikacji podatkowej NIP: 894 282 08 36
 2. Regulamin – Regulamin określający zasady i warunki świadczenia przez Usługobiorcę Usług abonamentowych;
 3. Usługi abonamentowe – usługi świadczone przez Usługobiorcę na podstawie Regulaminu polegające na : 1) udzielaniu odpowiedzi na pytania dotyczące ochrony danych osobowych, 2) udzielaniu telefonicznych porad i wyjaśnień w zakresie stosowania RODO, 3) aktualizacji dokumentacji zakupionej na Stronie internetowej www.rodokontrola.pl; 4) przygotowaniu uzupełniającej dokumentacji RODO;
 4. Pakiet abonamentowy – jeden z trzech pakietów, w ramach których świadczone są przez Usługobiorcę na rzecz Klienta Usługi abonamentowe;
 5. Strona internetowa – www.rodokontrola.pl
 6. Klient – osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 KC, osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu oraz na własnym rachunek działalność gospodarczą, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną;
 7. KC – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, ze zm.);
 8. Dzień roboczy – oznacza każdy dzień powszedni, z wyłączeniem sobót oraz dni określanych jako ustawowo wolne od pracy;
 9. Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 683, ze zm.).
 10. RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§ 2
[Postanowienia ogólne]

 1. Klient oraz Usługobiorca są bezwzględnie zobowiązani do stosowania się do postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Treść Regulaminu jest dostępna na Stronie internetowej.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy KC.

§ 3.
[Warunki realizacji Usług abonamentowych]

 1. Warunkiem świadczenia Usług abonamentowych jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
 2. Przystąpienie do świadczenia Usług abonamentowych odbywa się poprzez zgłoszenie wysłane na adres: rodokontrola@rodokontrola.pl
 3. W zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 2 należy podać:
  1. w przypadku osób fizycznych: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz adres zamieszkania;
  2. w przypadku osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu oraz na własnym rachunek działalność gospodarczą – firmę, adres e-mail, numer telefonu, siedzibę oraz numer NIP;
  3. w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – pełną nazwę, adres e-mail, numer telefonu, siedzibę oraz numer NIP;
 4. Po otrzymaniu zgłoszenia zostanie wystawia faktura VAT proforma. Po opłaceniu przez Klienta faktury VAT proformy, wystawia i przesłana zostanie Klientowi faktura VAT.
 5. Opłacenie faktury VAT proformy jest warunkiem rozpoczęcia świadczenia Usług abonamentowych.

§ 4.
[Usługi abonamentowe]

Oferowane są 3 pakiety abonamentowe:

 1. udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące ochrony danych osobowych – odpowiedz będą przesyłane na podany przez Klienta w zgłoszeniu adres e-mail w terminie do 4 ni roboczych od dnia otrzymania zapytania przez Klienta. Termin udzielenia odpowiedzi jest uzależniony od złożoności problemu, powodującego konieczność dodatkowych konsultacji; co może wydłużyć czas otrzymania informacji zwrotnej.
 2. udzielanie telefonicznych porad i wyjaśnień w zakresie stosowania RODO – porady i wyjaśnienia będą udzielane po uprzedniej rejestracji oraz rezerwacji terminu za pośrednictwem kalendarza zamieszczonego na Stronie internetowej: www.rodokontrola.pl/kontakt/
 3. aktualizacji dokumentacji zakupionej na Stronie internetowej www.rodokontrola.pl/dokumentacja/– zaktualizowane dokumenty będą przesyłane na podany przez Klienta w zgłoszeniu adres e-mail w terminie do 5 dni od dnia aktualizacji, np. ze względu na zmieniające się przepisy.

§ 5.
[Pakiety abonamentowe]

 1. Usługobiorca oferuje trzy rodzaje Pakietów abonamentowych w ramach których świadczone są Usługi abonamentowe, których zakres zostały zamieszczony i opisany na stronie: https://www.rodokontrola.pl/rodoexpert-suport/
 2. Pakiet abonamentowy rozliczany będzie w okresie miesięcznym, tj. od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego.
 3. Pakiet abonamentowy dotyczy okresu rozliczeniowego zgodnie z opłaconą i otrzymaną przez Klienta fakturą VAT.
 4. Niewykorzystane Usługi abonamentowe nie przechodzą na poczet następnego miesiąca.
 5. W przypadku Klientów, którzy dokonali zakupu dokumentacji za pośrednictwem strony www.rodokontrola.pl/dokumentacja/ i następnie w terminie 10 Dni roboczych przystąpili do Pakietu abonamentowego (nr 2 lub 3 w cenie 99,00 PLN/netto/m-c lub 249 PLN/netto/m-c), po dokonaniu jednorazowej zapłaty za 10 miesięcy z góry, opłata za dwa następne miesiące wynosi 0,00 złotych.
 6. W przypadku braku wpłaty części lub całości wynagrodzenia za dany okres rozliczeniowy, Usługobiorca jest uprawniony do wstrzymania się ze świadczeniem Usług abonamentowych, co nie wpływa na obowiązek zapłaty przez Klienta wynagrodzenia za okres, w którym Usługi abonamentowe nie były świadczone.

§ 6.
[Okres obowiązywania Pakietu abonamentowego i wypowiedzenie]

 1. Każdy Pakiet abonamentowy zostaje zawarty na czas minimum 1 miesiąca, maksymalnie do 12 miesięcy. O czym decyduje Klient.
 2. Klient oraz Usługobiorca są uprawnieni do wypowiedzenia Pakietu abonamentowego z zachowaniem 1 – miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie Umowy powinno być dokonane w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
 3. Klient oraz Usługobiorca są uprawnieni do rozwiązania Pakietu abonamentowego w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku rażącego naruszenia przez drugą stronę któregokolwiek z postanowień Regulaminu.
 4. Wypowiedzenie Pakietu abonamentowego, o którym mowa w ust. 3 oprócz zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, wymaga podania uzasadnienia.
 5. W przypadku, złożenia oświadczenia w przedmiocie wypowiedzenia Pakietu abonamentowego po dniu rozpoczęcia przez Usługobiorcę realizacji danej Usługi abonamentowej, Usługobiorca jest zobowiązany do ich realizacji jedynie do dnia obowiązywania Pakietu abonamentowego.
 6. Upływ okresu wypowiedzenia bądź rozwiązanie Pakietu abonamentowego bez okresu wypowiedzenia powoduje automatycznie rozwiązanie wszystkich zleconych Usług abonamentowych, bez konieczności dokonywania w tym zakresie jakichkolwiek dodatkowych czynności. Treść ust. 5 stosuje się odpowiednio.

§ 7.
[Wynagrodzenie]

 1. Z tytułu realizacji Pakietów abonamentowych, o których mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu , Usługobiorcy przysługuje miesięczne wynagrodzenie:
  1. w ramach Pakietu nr 1 – 39,00 złotych netto;
  2. w ramach Pakietu nr 2 – 99,00 złotych netto;
  3. w ramach Pakietu nr 3 – 249,00 złotych netto;
 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie w terminie do 25 dnia każdego miesiąca, za miesiąc następny.
 3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 będzie podwyższone o należny podatek od towarów i usług według stawki obowiązujących w dniu wystawienia przez Usługobiorcę faktury VAT.
 4. Zapłata będzie realizowana przelewem bankowym na rachunek bankowy Usługobiorcy wskazany w wystawionej przez niego fakturze VAT.
 5. Klient upoważnia Usługobiorcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu

§ 8.
[Wyłączenie odpowiedzialności Usługobiorcy]

 1. Usługobiorca nie jest odpowiedzialny za realizację oraz wdrożenie czynności, zaleceń wszelkich zmian wskazanych przez Usługobiorcę w ramach realizacji Usług abonamentowych. Czynności, zalecenia oraz zmiany, o których mowa w zdaniu poprzednim będą realizowane oraz wdrażane przez Klienta, pracowników, współpracowników Klienta lub inne wskazane przez niego osoby.
 2. Usługobiorca nie ponosi odpowiedzialności za dokonane przez Klienta poprawki, uzupełnia, skróty oraz wszelkie inne zmiany.

§ 9.
[Postanowienia końcowe]

 1. Regulamin obowiązuje od chwili opublikowania go na stronie https://www.rodokontrola.pl/rodoexpert-suport/
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 3. Usługobiorca zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na Stronie internetowej. Do Pakietów abonamentowych wykupionych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie wykupienia Pakietu abonamentowego przez Klienta.