Pakiet dla architektów

800,00  netto (984,00  brutto)

ponad 50 dokumentów (blisko 140 stron) praktycznej dokumentacji
Pakiet przygotowany z myślą o przedsiębiorcach prowadzących działalność w branży projektowania przestrzeni (architekci, projektanci, doradcy).
W cenie 45 minut bezpłatnej konsultacji telefonicznej z ekspertem.
Zawiera: politykę ochrony danych osobowych, jakościową procedurę szacowania ryzyka

Zawartość pakietu:

 • Polityka ochrony danych osobowych
 • Procedura szacowania ryzyka
 • Procedura postępowania z ryzykiem
 • Procedura wykonywania i odtwarzania kopii zapasowych
 • Procedura ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem
 • Procedura serwisowania urządzeń
 • Procedura postępowania z zewnętrznymi nośnikami informacji
 • Procedura użytkowania telefonów służbowych
 • Procedura dostępu do nagrań wideomonitoringu
 • Procedura archiwizacji i usuwania dokumentów zawierających dane osobowe
 • Polityka prywatności na www
 • Polityka ciasteczek
 • Procedura realizacji żądań podmiotów danych
 • Procedura nadawania haseł
 • Zbiór zasad wspierających bezpieczeństwo przetwarzania danych
 • Zasady codziennej pracy z danymi osobowymi
 • Polityka kluczy
 • Wzór obowiązku informacyjnego dla Klientów Administratora
 • Klauzula dla kandydatów składających aplikację poza procesem rekrutacji lub przez tzw. polecenie
 • Dla współpracowników (umowy zlecenie, dzieło, samozatrudnienie)
 • Klauzula informacyjna dla klientów indywidualnych
 • Klauzula informacyjna dla formularza kontaktowego na stronie www
 • Klauzula informacyjna dla monitoringu obiektu
 • Procedura prowadzenia i aktualizowania rejestrów czynności przetwarzania oraz kategorii czynności przetwarzania
 • Wzór Rejestru czynności przetwarzania danych osobowych
 • Wzór Rejestru kategorii czynności przetwarzania danych osobowych
 • Wzór rejestru dla procesów windykacyjnych
 • Wzór rejestru dla procesów produkcyjnych i logistycznych
 • Procedura prowadzenia Rejestru umów powierzenia wraz ze wzorem
 • Procedura postepowania w przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych oraz prowadzenia Rejestru naruszeń
 • Procedura udostępniania danych osobowych i prowadzenia ich rejestru
 • Procedura wydawania upoważnień i poleceń przetwarzania danych oraz ich rejestracji
 • Upoważnienie i polecenie do przetwarzania danych osobowych (na podstawie rejestru lub na podstawie zakresu obowiązków) wraz z zobowiązaniem do zachowania poufności
 • Wzór upoważnienia i polecenia do przetwarzania danych osobowych dla zleceniobiorców i samozatrudnionych
 • Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
 • Zgoda na przetwarzanie wizerunku pracownika
 • Dokument potwierdzający zwrot aktywów / odebrania uprawnień dostępowych – Karta obiegowa
 • Rejestr żądań podmiotów danych
 • Wzór odpowiedzi Administratora na wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • Wzór odpowiedzi na wniosek o dostęp do danych oraz przekazanie ich kopii
 • Wzór odpowiedzi na wniosek o przekazanie danych osobowych innemu administratorowi (przez podmiot danych lub administratora)
 • Dokument umożliwiający realizację prawa do usunięcia danych przez osobę której dane dotyczą
 • Dokument potwierdzający realizację wniosku usunięcia danych przez Administratora
 • Informacja o usunięciu danych osobowych skierowana do odbiorców którym Administrator udostępnił dane osobowe (Art. 19)
 • Dokument uzasadniający niezrealizowanie wniosku usunięcia danych przez administratora
 • Dokument umożliwiający realizację prawa do sprostowania danych
 • Dokument potwierdzający realizację prawa do sprostowania danych
 • Informacja o sprostowaniu danych osobowych skierowana do odbiorców którym Administrator udostępnił dane osobowe (Art. 19)
 • Dokument umożliwiający realizację prawa żądania ograniczenia przetwarzania
 • Dokument potwierdzający realizację prawa żądania ograniczenia przetwarzania
 • Informacja dot. uchylenia / zamiaru uchylenia ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 ust. 1 RODO)
 • Informacja o ograniczeniu przetwarzania skierowana do odbiorców którym Administrator udostępnił dane osobowe (Art. 19)
 • Wzór zawiadomienia o przedłużeniu terminu na rozpatrzenie żądania
 • Dokument zawiadomienia osoby, której dane dotyczą o naruszeniu ochrony danych osobowych
 • Dokument uzasadniający dlaczego nie zawiadomiono osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych