Pakiet dla Agencji pracy tymczasowej i headhunterów

1.300,00  netto (1.599,00  brutto)

ponad 80 dokumentów (około 200 stron) praktycznej dokumentacji
Pakiet przeznaczony dla agencji pracy tymczasowych, doradztwa personalnego. Zawiera niezbędną dokumentację wzorów z instruktażem ich zastosowania.
W cenie 90 minut bezpłatnej konsultacji telefonicznej z ekspertem.
Zawiera: politykę ochrony danych osobowych, jakościową procedurę szacowania ryzyka

Zawartość pakietu:

 • Polityka ochrony danych osobowych
 • Procedura szacowania ryzyka
 • Arkusz szacowania ryzyka (Excel) – raport oceny ryzyka
 • Dokument uzasadniający niewykonanie oceny skutków dla ochrony danych
 • Ocena skutków przetwarzania danych osobowych dla procesu Assessment Center
 • Procedura nadawania uprawnień do odwrócenia pseudonimizacji
 • Procedura postępowania z ryzykiem
 • Procedura wykonywania i odtwarzania kopii zapasowych
 • Procedura ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem
 • Procedura serwisowania urządzeń
 • Procedura postępowania z zewnętrznymi nośnikami informacji
 • Procedura użytkowania telefonów służbowych
 • Procedura użytkowania komputerów przenośnych
 • Procedura użytkowania sprzętu służbowego w systemie home Office
 • Procedura logowania do systemów IT
 • Procedura dostępu do nagrań wideomonitoringu na ternie APT
 • Procedura archiwizacji i usuwania dokumentów zawierających dane osobowe
 • Polityka prywatności na www
 • Polityka ciasteczek
 • Procedura realizacji żądań podmiotów danych
 • Procedura nadawania haseł
 • Zbiór zasad wspierających:
  • Zasada czystego biurka
  • Zasada czystej tablicy
  • Zasada czystego ekranu
  • Zasada czystych drukarek
  • Zasada czystego kosza
  • Zasada odpowiedzialności za zasoby
  • Zasada zamkniętego pomieszczenia
 • Polityka kluczy
 • Zasady codziennej pracy z danymi osobowymi
 • Klauzula informacyjna do ogłoszenia o pracę
 • Klauzula informacyjna dla pracowników (umowa o pracę)
 • Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy rekrutowanych na rzecz podmiotu zewnętrznego
 • Wzór zgody kandydata do pracy rekrutowanego dla podmiotu zewnętrznego
 • Wzór obowiązku informacyjnego dla Klientów Administratora
 • Wzór oświadczenia na podstawie którego jest zabierana informacja o niekaralności
 • Klauzula dla kandydatów składających aplikację poza procesem rekrutacji lub przez tzw. polecenie
 • Dla współpracowników (umowy zlecenie, dzieło, samozatrudnienie)
 • Klauzula informacyjna dla monitoringu w miejscu pracy (dla pracowników)
 • Klauzula informacyjna dla klientów indywidualnych
 • Klauzula informacyjna dla formularza kontaktowego na stronie www
 • Klauzula informacyjna dla monitoringu poczty elektronicznej
 • Procedura prowadzenia i aktualizowania rejestrów czynności przetwarzania oraz kategorii czynności przetwarzania
 • Wzór Rejestru czynności przetwarzania danych osobowych
 • Wzór Rejestru kategorii czynności przetwarzania danych osobowych
 • Wzór rejestru dla czynności kadrowo-płacowo-księgowych
 • Wzór rejestru dla procesów sprzedażowo-marketingowych
 • Wzór rejestru dla procesów windykacyjnych
 • Wzór rejestru dla procesów produkcyjnych i logistycznych
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • Kwestionariusz osobowy dla pracownika
 • Wzór wniosku o urlop okolicznościowy na podstawie którego nie są archiwizowane akty urzędu stanu cywilnego
 • Rejestr żądań podmiotów danych
 • Procedura prowadzenia Rejestru umów powierzenia wraz ze wzorem
 • Procedura postepowania w przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych oraz prowadzenia Rejestru naruszeń
 • Procedura udostępniania danych osobowych i prowadzenia ich rejestru
 • Procedura i rejestr osób upoważnionych do pseudonimizacji i jej odwrócenia
 • Dokumentacja potwierdzająca wdrożenie technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa z ich spisem
 • Protokół rejestrujący zaistnienie incydentów bezpieczeństwa ochrony danych osobowych
 • Procedura wydawania upoważnień i poleceń przetwarzania danych oraz ich rejestracji
 • Upoważnienie i polecenie do przetwarzania danych osobowych (na podstawie rejestru lub na podstawie zakresu obowiązków) wraz z zobowiązaniem do zachowania poufności
 • Dokument uchylenia (odebrania, wycofania, stwierdzenia nieważności) upoważnienia i polecenia do przetwarzania danych osobowych
 • Wniosek o przyznanie aktywów /dostępu do systemów przetwarzających dane
 • Dokument potwierdzający zwrot aktywów / odebrania uprawnień dostępowych – Karta obiegowa
 • Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
 • Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych – wzór dla podmiotu przetwarzającego
 • Wzór upoważnienia i polecenia do przetwarzania danych osobowych dla zleceniobiorców i samozatrudnionych
 • Dokument potwierdzający zwrot aktywów / odebrania uprawnień dostępowych – Karta obiegowa
 • Wzór odpowiedzi Administratora na wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • Wzór odpowiedzi na wniosek o dostęp do danych oraz przekazanie ich kopii
 • Wzór odpowiedzi na wniosek o przekazanie danych osobowych innemu administratorowi (przez podmiot danych lub administratora)
 • Dokument umożliwiający realizację prawa do usunięcia danych przez osobę której dane dotyczą
 • Dokument potwierdzający realizację wniosku usunięcia danych przez Administratora
 • Informacja o usunięciu danych osobowych skierowana do odbiorców którym Administrator udostępnił dane osobowe (Art. 19)
 • Dokument uzasadniający niezrealizowanie wniosku usunięcia danych przez administratora
 • Dokument umożliwiający realizację prawa do sprostowania danych
 • Dokument potwierdzający realizację prawa do sprostowania danych
 • Informacja o sprostowaniu danych osobowych skierowana do odbiorców którym Administrator udostępnił dane osobowe (Art. 19)
 • Dokument umożliwiający realizację prawa żądania ograniczenia przetwarzania
 • Dokument potwierdzający realizację prawa żądania ograniczenia przetwarzania
 • Informacja dot. uchylenia / zamiaru uchylenia ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 ust. 1 RODO)
 • Informacja o ograniczeniu przetwarzania skierowana do odbiorców którym Administrator udostępnił dane osobowe (Art. 19)
 • Wzór zawiadomienia o przedłużeniu terminu na rozpatrzenie żądania
 • Dokument zawiadomienia osoby, której dane dotyczą o naruszeniu ochrony danych osobowych
 • Dokument uzasadniający dlaczego nie zawiadomiono osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych
 • Dokument wyznaczenia IOD
 • Analiza zasadności niewyznaczania inspektora ochrony danych
 • Dowód niezależności inspektora
 • Dowód wywiązania się z obowiązku uwzględnienia ochrony danych w fazie projektowania
 • Dowód wywiązania się z domyślnej ochrony danych
 • Szkolenie dla pracowników z zakresu RODO (prezentacja) + test sprawdzający